گواهی SSL

استاندارد دامنه های بین المللی
 • شرکت ارائه دهنده Comodo
 • نوع DV
 • تعداد دامنه یک عدد
 • نشان امنیت دارد
 • نیاز به IP ندارد
 • مدت تحویل 3 روز کاری
استاندارد دامنه های .IR
 • شرکت ارائه دهنده CERTUM
 • نوع DV
 • تعداد دامنه یک عدد
 • نشان امنیت دارد
 • مدت تحویل 3 روز کاری
 • نیاز به IP ندارد
استاندارد دامنه به همراه ساب دامنه
 • شرکت ارائه دهنده CERTUM
 • نوع DV
 • تعداد دامنه Subdomain نامحدود
 • نشان امنیت دارد
 • مدت تحویل 3 روز کاری
 • نیاز به IP ندارد